b.1986 Kanchipuram.India
Photographer. Works and lives in Chennai.

Workshops

Urban Water Workshop by Munem Wasif / Ravi Agarwal.Chennai Photo Biennale 2016

10th Angkor Photo Workshop.Cambodia 2014

Crafting a handmade photobook by Kosuke Okahara.Chennai 2014

Sathish Kumar